Política de privadesa

UTE LOTS SOCIALS SINGULARS 4, informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i la protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

I garanteix en tot moment l'íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016 , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), la normativa Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de els drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSIce).

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

UTE LOTS SOCIALS SINGULARS 4

CIF: U56206907

Domicili: AV. ONZE DE SETEMBRE, 6 - 25300 - TÀRREGA (LLEIDA)

Telèfon: 683412760

Correu electrònic: info@ohmylot.org

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades facilitades per l'Usuari són utilitzades amb diverses finalitats que s'enumeren a continuació:

Finalitat del tractament

Base jurídica per al tractament

Gestionar les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada a través de les formes de contacte que es posen a disposició a la pàgina web.

Interès legítim de la Societat per atendre els requeriments d'informació a través del web.

Consentiment prestat de forma expressa al moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions.

Consentiment prestat de forma expressa al moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

Crear i gestionar el teu registre com a Usuari.

Consentiment prestat de forma expressa al moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

Per al desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda o de serveis que hagis contractat a través del nostre web.

Consentiment prestat de forma expressa al moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

Considerem que tenim un interès legítim per fer les comprovacions necessàries per detectar i prevenir possibles fraus quan fas una compra.

Execució dun contracte.

Realitzar la gestió comptable.

Execució dun contracte.

Complir les obligacions fiscals vigents.

Compliment d'obligacions legals que ens siguin aplicables.

Gestionar les incidències i el manteniment de la web.

Interès legítim de la Societat.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Finalitat del tractament

Termini de conservació

Gestionar les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada a través de les formes de contacte que es posen a disposició a la pàgina web.

Tractarem les teves dades durant el temps que calgui per atendre la teva sol·licitud o petició.

Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions.

Tractarem les teves dades fins que et donis de baixa.

Crear i gestionar el teu registre com a Usuari.

Tractarem les teves dades durant el temps en què mantinguis la condició d'usuari registrat (és a dir, fins que decideixis donar-te de baixa).

Per al desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda o de serveis que hagis contractat a través del nostre web.

Tractarem les teves dades durant el temps necessari per gestionar la compra dels productes o serveis que hagis adquirit, incloent-hi possibles devolucions, queixes o reclamacions associades a la compra del producte o servei en particular.

Realitzar la gestió comptable.

Tractarem les vostres dades durant el temps necessari per complir els terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

Complir les obligacions fiscals vigents.

Tractarem les vostres dades durant el temps necessari per complir els terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

Gestionar les incidències i el manteniment de la web.

Tractarem les vostres dades durant el temps necessari per complir els terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

DESTINATARIS DE LES DADES

Per complir les finalitats indicades a la present Política de Privadesa, cal que donem accés a les teves dades personals a terceres parts que ens prestin suport en els serveis que t'oferim (Encarregats de Tractament), a saber:

- Entitats financeres

- Proveïdors de serveis tecnològics

- Proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, transport i entrega.

- Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat.

Els encarregats de tractament per a lexecució dun contracte o prestació dun servei al Responsable, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

DRETS DELS USUARIS

L'usuari té dret a:

  • Sol·licitar l'accés a les vostres dades personals que s'estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
  • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per les quals van ser recollides.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan sigui procedent, cas en què es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
  • Dret a la portabilitat de les vostres dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s'efectuï per mitjans automatitzats. les dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.
  • Dret a reclamar davant de l'agència espanyola de protecció de dades.

L'Usuari pot exercir els drets anteriorment indicats a l'adreça de correu postal o electrònica del Responsable, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del DNI o document equivalent, i especificant el dret que voleu exercir.

 

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals seran facilitades pel propi interessat de manera absolutament voluntària. La manca de facilitar determinades dades o preguntes que poguessin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l'Usuari, pot provocar la impossibilitat d'accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal , en aquest cas El Responsable informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

El Responsable us assegura la confidencialitat de les vostres dades personals i us garanteix la seguretat d'aquestes, adoptant les mesures necessàries per evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els i les menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals sense el consentiment previ del seu pare/mare i/o tutors legals.

Els Usuaris, introduint les seves dades als formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del Responsable, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per prestar un servei òptim a l'Usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis que El Responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de manera lícita , lleial i transparent en relació amb linteressat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

 

BRETXES DE SEGURETAT

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti qualsevol dels nostres serveis de tercers, totes i cadascuna de les persones, dades de les quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts.

La relació entre l'Usuari i el Responsable es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l'aplicació, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin d'acord amb el dret.